Lytt til teksten
a a a

Snarveier

Skolerute

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Søke videregående opplæring

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Skolebruksplan for de videregående skolene

Krafttak for læring

Plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring.

Utskriftsvennlig versjon

NyGIV

Ny GIV var et treårig prosjekt som varte i perioden 2010 - 2013. Målet var å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

Prosjektet ble avsluttet i sin opprinnelige form i desember 2013. FYR, som var et delprosjekt av NyGIV ble videreført, men overført til Utdanningsdirektoratet.

Prosjektet var delt i 3 deler og hadde følgende innhold:

Overgangsprosjektet, Oppfølgingsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret

Overgangsprosjektet
Målet er å skape permanent samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene.

Tiltak som settes inn har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring.

Det jobbes systematisk for å følge opp de svakest presterende elevene siste del av  10.klasse og etter hvert i videregående opplæring.
Oppfølgingen baseres på en avtale som inngås mellom elev, foresatte og skolen. Å bedre gjennomføringen i videregående skole krever et fortsatt krafttak blant stat, fylkeskommuner, kommuner og skoler.

Oppfølgingsprosjektet
Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV handler om å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) Oppfølgingstjenesten - Østfold fylkeskommune - Utdanningsportalen) skoler, fagopplæringen og NAV for å få på plass et strukturert, samordnet og målrettet system for unge som står utenfor opplæring og arbeid. Hensikten er å motivere de unge tilbake til videregående opplæring eller arbeid. Det er et særlig fokus på samarbeidet mellom OT og NAV, samt på at OTs rolle og ansvar skal styrkes.

Målgruppa for prosjektet er lik OTs målgruppe, altså ungdom mellom 15-21 år med rett til videregående opplæring som ikke er i utdanning eller arbeid. I prosjektet skaldet være et særlig fokus på unge som har vært mer enn et år utenfor videregående opplæring eller arbeid. Videre skal det være et fokus på unge som er i ferd med å avbryte opplæringen.

For ungdom som har hjelpebehov fra NAV, kan OT samarbeide med NAV om å kombinere tiltak fra NAV virkemidler fra videregående opplæring, for eksempel arbeidsmarkedstiltak i kombinasjon med opplæringsmål for å nå felles mål.  Oppfølging av frafallselever skal settes inn tidligere, med forpliktende avtaler. Det er utarbeidet nye rutiner for samarbeid mellom OT og de videregående skolene.

Det er inngått forpliktende samarbeidsavtaler om ungdom mellom NAV og Østfold fylkeskommune sentralt og lokalt.

 

Gjennomførings-barometeret
Skal sikre felles data og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. Statistikk og indikatorer omfatter overgangsprosjektet og oppfølgingsprosjektet, men også annen statistikk og indikatorer som kan være relevante for vurdering av av om målene innenfor Ny GIV oppnås :

Gjennomføring - måler overganger mellom grunnskole/videregående og overganger på de ulike nivåer i videregående opplæring. I tillegg følges utviklingen på frafall og gjennomføring i videregående opplæring etter 5 og 6 år. Utviklingen av de som slutter i videregående opplæring følges også.

Oppfølgingstjenestens arbeid følges.

Annen relevant statistikk følges også for å se om målene nås. Blant annet Inntak til videregående opplæring, karakter, formidling av læreplasser med videre.

Les mer om Gjennomføringsbarometeret og følge utviklingen på Kunnskapsdepartementets side.


Sist endret: 15.09.2014