Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon

Retningslinjer for voksenopplæringstilak

Retningslinjer for voksenopplæringstiltak iverksatt av Østfold fylkeskommune

1. Overordnet målsetning
Østfold fylkeskommune har, gjennom opplæringstiltak for voksne, som målsetning å bidra til å heve kompetansenivået i Østfolds befolkning.

 • Opplæringstiltakene skal ha høy pedagogisk kvalitet.
 • Opplæringstiltakene skal være forutsigbare, likeverdige og innbyrdes. sammenlignbare, uavhengig av kurstilbyder og opplæringssted.
 • Alle opplæringstiltak skal iverksettes på bakgrunn av de opplæringssøkendes behov.
 • Det skal tilstrebes en så høy kostnadseffektivitet som mulig innenfor gitte rammer.

 

2. Rettsgrunnlaget
Voksenopplæringstiltak iverksatt av Østfold fylkeskommune skal foregå innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lov-/regelverk og øvrige sentrale og lokale styringsdokumenter.

Fylkeskommunale voksenopplæringstiltak reguleres av opplæringsloven med tilhørende forskrift. Den voksnes rettigheter og fylkeskommunens forpliktelser beskrives i lovens §§ 4A-3 og 4A-4, mens opplæringsforskriften gir særskilte regler om opplæring organisert for voksne.

2.1. Opplæringsrett
Østfold fylkeskommune skal gi alle søkere med opplæringsrett tilbud om opplæring så raskt som mulig. Det avsettes i tillegg et rimelig antall plasser til søkere uten opplæringsrett.

 

 • Voksne fra og med det året de fyller 25 år, som har fullført grunnskolen eller lignende, men ikke videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. (¿voksenrett¿)
 • Voksne som er tatt inn til videregående opplæring har rett til å fullføre opplæringsløpet, selv om de ved inntak ikke fylte kravene for å oppnå voksenrett. (¿fullføringsrett¿)
 • Fylkeskommunen skal gi tilbud til søkere uten opplæringsrett. (¿ikke-rett¿)

3. Ansvar og myndighet
A. Fylkesrådmannen har ansvar for at læreplanfestet opplæring for voksne blir organisert og gjennomført i henhold til gjeldende regelverk. Herunder kommer

 • Tildeling av midler til kurstilbydere, til gjennomføring av læreplanfestede opplæringstiltak for voksne.
 • Inngå samarbeidsavtaler med eksterne kurstilbydere.
 • Tildeling av voksenopplæringsoppdrag til godkjente kurstilbydere.
 • Registrere søknader om opplæring.
 • Føre tilsyn med at kurstilbydere overholder avtalte betingelser.
 • Utstede dokumentasjon når kurstilbyder selv ikke har myndighet til dette.

B. Fylkesrådmannen utarbeider kravspesifikasjon for det enkelte opplæringstiltak og tildeler voksenopplæringsoppdrag etter en helhetlig vurdering hvor følgende kriterier inngår:

 • Kostnad ved gjennomføring av opplæringstiltak.
 • Målgruppe for det enkelte opplæringstiltak.
 • Organisering av opplæringstiltaket.
 • Pedagogisk opplegg for opplæringstiltaket.
 • Tilbyders kompetanse i forhold til organisering og gjennomføring av opplæringstiltaket.

 

C. Kurstilbydere som gjennomfører voksenopplæringstiltak på vegne av Østfold fylkeskommune er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for gjennomføring av slike kurs og til å kunne dokumentere pedagogiske kvalitet og bruk av tildelte midler. Herunder kommer

 • Informere om fylkeskommunens organisering av voksenopplæringstiltak.
 • Informere søkerne om rettigheter og plikter etter opplæringsloven.
 • Bistå den enkelte voksne med å fastsette mål for opplæringen.
 • Bistå den enkelte voksne med å planlegge opplæringsløpet.
 • Bistå den enkelte voksne med å søke inntak til opplæringstilbud.
 • Utarbeide kursbeskrivelse og budsjett for det enkelte kurs.

Godkjente kurstilbydere er

 • fylkeskommunale videregående skoler
 • studieforbund
 • andre tilbydere ved behov

4. Realkompetanse
A. Voksne som søker læreplanfestet opplæring i regi av Østfold fylkeskommune skal normalt gjennomgå realkompetansevurdering. Den voksne skal, så vidt mulig, tilbys opplæring innen de deler av læreplanen som kreves for å oppnå ønsket kompetanse, men som ikke inngår i vedkommendes realkompetanse.

 • Med realkompetanse menes den voksnes formelle og uformelle kompetanse.
 • Realkompetansevurdering kan gjennomføres av godkjente kurstilbydere og andre som fylkesrådmannen gir slik myndighet.

B. Tilbydere som gjennomfører realkompetansevurdering på vegne av Østfold fylkeskommune er forpliktet til å

 • Informere den voksne om regelverket knyttet til realkompetansevurdering.
 • Dokumentere den voksnes status med hensyn til opplæringsrett.
 • Utstede dokumentasjon etter gjennomført realkompetansevurdering. Når tilbyder ikke er fylkeskommunal virksomhet, utsteder fylkeskommunen dokumentasjon.

 


Sist endret: 30.08.2017