Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon

Privatist

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Du får ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse. Du melder deg opp til eksamen på Privatistweb.
Frist for oppmelding til høsteksamen: 15. september.
Frist for oppmelding til våreksamen: 1. februar.

Mange tar privatisteksamen for å forbedre karakteren i enkeltfag fra videregående skole. Andre er voksne som ønsker studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

I utgangspunktet kan alle melde seg opp til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Er du elev i et fag kan du ikke melde deg opp som privatist i det samme faget.

Hvordan melde seg opp til eksamen

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Siste frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 1. februar, og for høstsemesteret 15. september. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Oppmeldingen skjer på nettstedet: www.privatistweb.no.

For mer informasjon, ta kontakt med nærmeste videregående skole som tilbyr det aktuelle programområdet.

Privatister som har behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Søknaden må leveres ved oppmelding til privatisteksamen. Eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ved skolen hvor oppmeldingen er levert. Kandidatene vil bli underrettet om eksamenssted.

Prøveavgift
Det betales kr 1057,- per eksamen dersom du ikke har standpunktkarakterer eller eksamenskarakter i faget fra før.
For privatister som har karakter 2 eller høyere i faget, er prøveavgiften kr 2115,- per eksamen.

Om å trekke seg fra eksamen

Dersom du må trekke deg fra eksamen, må du straks gi beskjed til skolen hvor du er meldt opp. Kan du ikke møte på eksamensdagen på grunn av sykdom eller lignende, må du straks sende inn sykmelding/dokumentasjon. Dette vil gi privatisten rett til utsatt eksamen. Utsatt eksamen må avlegges påfølgende eksamensperiode; gjør du ikke det, må du gå opp til ordinær privatisteksamen. Privatisten er selv ansvarlig for å melde seg opp til utsatt eksamen innen fastsatt oppmeldingsfrist. Kandidater som har rett til utsatt eksamen er fritatt for prøveavgift. Innbetalt prøveavgift vil ikke bli tilbakebetalt.

Bruk av PC på eksamensdagen

Skolen skal legge til rette for at du kan bruke PC for å besvare eksamen. I noen fag må du bruke PC. Du får ikke bruke din egen private PC, men får låne PC på skolen. Dersom du er elev ved skolen der du skal avlegge privatisteksamen, kan du bruke din egen elev-PC.

Alle kandidater vil også få tilsendt et annet brukernavn og passord via SMS. Dette skal brukes dersom det er behov for PC under eksamen. Det er VIKTIG at mobilnummer er ditt personlige, dette på grunn av at passord og brukernavn vil bli sendt per SMS. Dersom du har glemt passordet til PC kan du få nytt her: http://passord.ostfoldfk.no

Kandidater som skal bruke PC på eksamen, MÅ ha med seg dette brukernavnet og passordet til skolen på eksamensdagen, se veiledning Bruk av PC på eksamen  

Læreplanen styrer eksamen

For å være best mulig forberedt til eksamen, er det viktig å kjenne målene i læreplanen godt. Innholdet i eksamensoppgaven skal være i samsvar med læreplanen for faget.

Læreplaner og informasjon om oppdateringer finnes på http://www.utdanningsdirektoratet.no/.

Leselister

For noen fag som har muntlig eksamen kan privatister bli bedt om å levere inn en leseliste. Dette er en oversikt som viser hvilken litteratur privatisten har lest, informasjon om særemne, prosjektarbeid eller forsøk som er gjort for å oppfylle målene i læreplanen. Dersom man ikke leverer leseliste, vil sensorene kun bruke målene i læreplanen som utgangspunkt for å forberede eksaminasjonen, og man kan da risikere å måtte forholde seg til ukjent stoff under eksamen.

Leselisten må leveres inn i god tid før eksamen. Skolene kan være behjelpelige med å sette opp leselister i noen fag. Kontakt oppmeldingsskolen for mer informasjon.

VIKTIG INFORMASJON FOR DE SOM SKAL MELDE SEG OPP I VG2 BRØNNTEKNIKK

Endring i bruk av hjelpemidler til privatisteksamen i Vg2 Brønnteknikk

Endringen gjelder i følgende fag fra høsteksamen 2013

BRT2001 Leiting, boring og komplettering

BRT2002 Produksjon og brønnvedlikehold

BRT2003 HMS og kvalitet

BRT Tverrfaglig eksamen brønnteknikk

Endringen innebærer at skriftlig privatisteksamen i disse fire fagkodene skal gjennomføres uten PC. Hjelpemidler som kan brukes er skrivesaker, linjal og kalkulator. (Kandidater som er avhengig av PC, må søke eksamensskolen om særskilt tilrettelegging med bruk av PC.)

Privatisteksamen i disse fagkodene er evaluert. Skoleeier og fagmiljø finner grunn til å anta at de tillatte hjelpemidlene svekker grunnlaget for å vurdere privatistens kompetanse. Eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til privatisten slik denne kommer fram på eksamen (jf. Forskrift til opplæringslova § 3-25 og § 3-31). I samråd med bransje og fagmiljøer har skoleeier funnet at endrede og restriktive regler for hjelpemiddelbruk er et nødvendig kvalitetssikringstiltak i brønnfagene for å ivareta forskriftens krav.

Privatister som har meldt seg opp til eksamen, men som ønsker å trekke seg på grunn av endringene i hjelpemiddelordningen, vil få innbetalt eksamensgebyr refundert.


Sist endret: 30.12.2016